Založenie spoločnosti
   
Činnosť spoločnosti
   
Nehnuteľnosti
   
   

 

Založenie spoločnosti

   

asistencia pri zakladaní spoločnosti - vybavenie živnostenského listu, koncesnej listiny, zabezpečenie úradného overenia listín, podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

zabezpečenie adresy sídla spoločnosti (officehousing)

evidencia spoločnosti na príslušnom daňovom úrade, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni

založenie firemného účtu vo vybranej banke

návrh a umiestnenie stránky na internet

registrácia domény

   
 

Činnosť spoločnosti

   

prijímanie mandátu pre správu a zastúpenie spoločnosti

zabezpečenie pozvánok na valné zhromaždenie spoločností a organizačné zabezpečenie priebehu valných zhromaždení

vedenie korešpondencie, notifikácia o prijatí písomností, preposielanie pošty, využívanie telefónneho a faxového čísla, mail - box

zabezpečenie prekladov a tlmočenia

komplexné administratívne služby

zabezpečenie správy archívu, registratúry

zabezpečenie :
- daňového a účtovného poradenstva
- zastupovania v daňovom konaní
- vedenia účtovníctva
- vedenia mzdovej agendy
- auditu podľa požiadaviek spoločnosti

správa inkasných a platobných operácií

poradenstvo a asistencia vo vzťahoch s finančnými inštitúciami

vyhľadávanie investičných príležitostí

zabezpečovanie marketingových činností

   
 

Nehnuteľnosti

   

poradenstvo vo veciach kúpy, rekonštrukcie, prenájmu a správy nehnuteľností

asistencia pri hodnotení investície

zabezpečenie realizácie výstavby, prestavby a následnej správy nehnuteľností

prieskum trhu

správa nehnuteľností

   
 

Zabezpečenie právneho poradenstva prostredníctvom partnerských advokátskych kancelárií

   

pri prevode obchodných podielov

pri predaji, kúpe podnikov a ich častí

pri zlúčení alebo splynutí spoločností

pri rozdelení spoločností

pri príprave podkladov pre rozhodnutia orgánov spoločností

pri realizácii zmluvných vzťahov

v pracovnoprávnych veciach

v oblasti pravidelného informovania o zmenách právnej úpravy týkajúcej sa činnosti spoločností