I. Firemná daň z príjmov (FDP)

- Akou daňovou sadzbou sa zdaňujú príjmy firiem na Slovensku?

Daňová sadzba pre firmy je paušálna sadzba vo výške 19%.

- Je povinné používať kalendárny rok ako daňové obdobie?

I keď sa pre účely dane z príjmov firiem používa všeobecne kalendárny rok, firmy si môžu vybrať iný finančný rok (iné fiškálne obdobie ako dvanásť mesiacov).

- Existujú rozdiely medzi zdaňovaním firiem so sídlom na Slovensku a medzi zdaňovaním firiem so sídlom v zahraničí?

Firma založená na Slovensku alebo taká, ktorá tu má svoje sídlo, sa považuje za slovenský daňový subjekt. Ako taká, platí daň zo svojho celosvetového príjmu na Slovensku.
Na Slovensku podlieha vo všeobecnosti dani z príjmu ten príjem, ktorý zahraničný subjekt získal v rámci Slovenskej republiky. Rozsah, do ktorého zahraničný subjekt podlieha slovenskej dani, je určený činnosťami danej firmy, ktoré vykonáva na Slovensku, alebo činnosťami, ktorých výkon sa vzťahuje na Slovenskú republiku.

- Ako sa vypočíta daňový základ?

Daňový základ je v podstate účtovný výsledok tak, ako je upravený pre daňové účely. V prípade, ak nie je praktické použiť štandardnú metódu, môžu sa zahraničné subjekty dohodnúť s patričným daňovým úradom na tom, že použijú alternatívnu metódu výpočtu svojho daňového záväzku na Slovensku.

- Čo predstavuje pojem Ňdaňovo odpočítateľné položky”?
Vo všeobecnosti sú daňovo odpočítateľné položky také položky, ktoré vznikli s cieľom vytvoriť, zabezpečiť a udržať zdaniteľný príjem, ktorý je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka. Daňová odpočítateľnosť musí byť potvrdená dokumentáciou, napr. zmluvami, príjmovými dokladmi a faktúrami. Pre účely daňového auditu sa môže vyžadovať ich slovenský preklad. Daňovo neodpočítateľné položky sú také položky, ktoré sa nevzťahujú priamo na zdaniteľný príjem a ktoré sú presne vymedzené v slovenskom Zákone o dani z príjmov.

- Ako sa vykonáva odpis základného majetku pre účely dane?

Aktíva sa pre účely daňových odpisov rozdeľujú podľa doby odpisovania do 4 kategórií (4, 6, 12 alebo 20 rokov). Aktíva sa môžu odpisovať buď využitím metódy lineárnych odpisov, kedy sa daný majetok odpisuje každý rok tou istou sumou, alebo využitím metódy zrýchlených odpisov, kedy sa väčšina hodnoty odpíše počas prvých rokov. Daný majetok sa môže odpisovať do výšky hodnoty obstarávacích nákladov. Avšak existujú aj také aktíva, ktoré sa nemôžu odpisovať, napr. pozemky.

- Ako sa odpisuje nehnuteľný majetok?

Takýto druh majetku sa daňovo odpisuje v súlade s pravidlami účtovania, ktoré si stanovil daňovník. Avšak existujú špecifické druhy nehnuteľného majetku, ktoré musia byť daňovo odpísané do doby maximálne piatich rokov.

- Ako dlho sa môže vykazovať daňová strata?
Daňová strata sa môže vykazovať nanajvýš po dobu piatich po sebe idúcich daňových období, počínajúc obdobím nasledujúcom po období, kedy bola daňová strata vykázaná po prvýkrát.

- Aký je hraničný termín na podanie daňového priznania pre daň zo zisku spoločnosti?
Daňové priznanie pre daň zo zisku spoločnosti sa musí podať do troch mesiacov od konca účtovného obdobia. Hraničný termín sa na základe súhlasu daňového úradu môže predĺžiť o ďalšie tri alebo šesť mesiacov.

- Účtovanie vnútropodnikových cien - vzťahy medzi dotknutými stranami

Slovensko disponuje legislatívou upravujúcou účtovanie vnútropodnikových cien, ktorá je v súlade so smernicami OECD, čo znamená, že daňové zákony umožňujú daňovému úradu, aby preskúmal transakcie medzi cudzími dotknutými stranami a porovnal ich s trhovými štandardami. V prípade, ak cena alebo iné podmienky, ktorými sa tieto vzťahy riadia, vedú k zníženiu daňového základu, daňový úrad má právo upraviť daňový základ o tento rozdiel a penalizovať z titulu vzniknutého rozdielu.

- Kedy sa aplikuje bezpečnostná daň?

Daňový úrad môže fyzickým a právnickým osobám nariadiť, aby v súvislosti s akoukoľvek platbou zadržali sumu rovnajúcu sa polovici daňovej sadzby platby, ktorú takáto osoba vykonáva voči ďalšiemu zdaňovanému subjektu.

Ďalej, slovenský daňovník, ktorý vykonáva platbu zahraničnému subjektu, je celkovo povinný odčítať bezpečnostnú daň vo výške 19 % (sadzba upravená na 9,5 % od 1.1.2007). Ak sa zahraničný subjekt zaregistruje pre účely platenia dane zo zisku spoločnosti na Slovensku, táto bezpečnostná daň sa potom na takýto subjekt nevzťahuje. Zadržaná suma bezpečnostnej dane sa považuje za daňový preddavok, ktorý je potrebné započítať pri kalkulácii skutočnej daňovej povinnosti pri vypĺňaní daňového priznania pre účely dane z príjmov firiem.

- Podliehajú dividendy slovenskej dani?
Dividendy vyplatené zo zdanených ziskov vytvorených za rok 2004 nepodliehajú dani na Slovensku. Ďalej, na dividendy, ktoré vyplatili pobočky zo ziskov vytvorených ešte pred rokom 2004 firmám majúcim sídlo v EÚ, ktoré na ich zapísanom kapitály majú viac než 25% podiel, sa vzťahuje výnimka všeobecnej participácie.

- Ako sa zdaňuje kapitálová účasť a honoráre?
Kapitálová účasť tak isto ako aj honoráre predstavujú pre slovenskú firmu spravidla náklad, ktorý je možné daňovo odčítať v plnej výške.

V súlade so smernicou EÚ o kapitálovej účasti a honorároch sa toto môže v plnej miere využívať, napr. v prípade firmy, ktorá má sídlo v EÚ a ktorá vlastní viac než 25 % podiel v slovenskej firme by boli honoráre tak isto ako aj kapitálová účasť počas určitej doby v plnej výške daňovo odpočítateľné.

Ak sa na daný prípad vzťahuje platná Dohoda o predchádzaní dvojitému zdaneniu, môže sa táto sadzba znížiť v súlade s ustanoveniami danej dohody.


II. Daň z pridanej hodnoty (DPH)


- Kedy sa musím v Slovenskej republike zaregistrovať ako platca DPH? Zahraničný subjekt sa musí zaregistrovať ako platca DPH ešte pred začatím výkonu aktivít podliehajúcich dani. Avšak v Dodatku k Zákonu o dani z pridanej hodnoty sú vymenované špecifické prípady, kedy sa zahraničný subjekt nemusí zaregistrovať ako platca DPH na Slovensku. Tieto zahŕňajú zabezpečenie prepravy a doplnkových služieb nepodliehajúcich dani a situácie, kedy je osobou povinnou platiť DPH na Slovensku zákazník (odberateľ zdaniteľnej dodávky).

- Ako dlho trvá registrácia?
V prípade, ak zahraničný subjekt podá platnú žiadosť o registráciu, príslušný daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii platiteľa DPH a číslo DPH do siedmich dní od dátumu, kedy žiadosť prijal. Čo sa týka slovenských subjektov, hraničný termín je 30 dní rátaných od dátumu prijatia žiadosti.

- Pár slov k sadzbám DPH a výkazom DPH na Slovensku?
Na Slovensku je len jedna štandardná sadzba DPH a to vo výške 19%. Výkazy DPH sa podávajú buď mesačne (do 25.dňa nasledujúceho mesiaca) alebo štvrťročne (do 25.dňa mesiaca nasledujúceho ihneď po poslednom mesiaci štvrťroka).


III. Dňa z príjmov jednotlivcov (DPJ)


- Kedy je potrebné zaregistrovať sa pre účely platenia dane z príjmov jednotlivcov?

Všetci cudzinci, ktorí majú určené miesto výkonu práce na Slovensku, sa musia zaregistrovať pre účely dane z príjmov do 30 dní od dátumu, kedy sa stali subjektom zdaňovaným na základe slovenských zákonov.

- Aké kritériá musí jednotlivec spĺňať, aby bol považovaný za slovenský daňový subjekt?

Jednotlivec sa považuje za slovenský daňový subjekt v prípade, ak má trvalé bydlisko v Slovenskej republike, čo je potvrdené slovenským občianskym preukazom (vydaným pre občanov Slovenskej republiky), alebo má povolenie na trvalý pobyt (pre expatriotov), respektíve je fyzicky prítomný/á v Slovenskej republike 183 dní alebo viac v kalendárnom roku, a to buď priebežne alebo celkovo.

- Aká daňová sadzba sa vzťahuje na daň z príjmov jednotlivcov na Slovensku?

Daňová sadzba pre daň z príjmov jednotlivcov je paušálna sadzba vo výške 19%.

- Považujú sa príspevky na živobytie a príspevky spojené s opustením domova za zdaniteľné výhody?

Áno. Zdaniteľné výhody zahŕňajú (bez nároku na vymenovanie všetkého položky ako napr. príspevky na bývanie, príspevky na opustenie domova, príspevky na partnera, príspevky na školy, poplatky spojené so súkromným používaním firemného vozidla a vzťahujúcich sa nákladov na pohonné hmoty, atď.).

- Je daňové obdobie pevne stanovené v zákone?

Daňové obdobie je zákonom fixne stanovené na obdobie kalendárneho roka. Hraničný termín na podanie daňového priznania pre daň z príjmov jednotlivca a na zaplatenie daňovej povinnosti je 31.marec kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem zarobený.

- Je každý jednotlivec povinný podávať daňové priznanie?
Prakticky každý, kto na Slovensku podlieha dani z príjmov jednotlivcov, musí podávať daňové priznanie pre daň z príjmov jednotlivcov, iba vtedy nie, ak je jeho/jej plat zdanený na slovenskej výplatnej páske a jeho/jej zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane.


IV. Iné dane

- Existuje v Slovenskej republike daň z darov?

Daň z darov bola zrušená od 1.januára 2004.

- Je v Slovenskej republike zavedená spotrebnú daň?

Áno, spotrebná daň na Slovensku sa vzťahuje na naftu, pivo, víno, liehoviny a tabakové výrobky.

- Existuje v Slovenskej republike daň z dedičstva alebo daň z prevodu nehnuteľností?

Daň z dedičstva bola zrušená od 1.januára 2004 (spolu s daňou z darov). Daň z prevodu nehnuteľností bola zrušená od 1.januára 2005.

- Existujú dane spojené s investíciami do nehnuteľností?

Na Slovensku nie sú právne obmedzenia týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností jednotlivcami alebo firmami z členských krajín EÚ a OECD, s výnimkou poľnohospodárskej pôdy, lesov alebo špecifických nehnuteľností užívaných napr. pre účely banského priemyslu alebo vodného priemyslu.

Zisky pochádzajúce z predaja alebo prenájmu nehnuteľností spravidla podliehajú 19% dani z príjmov.

Budovy zahrnuté do majetku firiem môžu byť daňovo odpisované po dobu buď 12 alebo 20 rokov (v závislosti od typu budovy). Pozemky sa neodpisujú. Nehnuteľnosti môžu byť obstarané aj cez finančný leasing.

Predaj a nákup nových budov a stavebných pozemkov podlieha DPH do piatich rokov od prvého oficiálneho dania do užívania. V iných prípadoch môže predaj tvoriť výnimku. Výlučný predaj stavebného pozemku je vždy zdanený. Prevody nestavebných pozemkov tvoria vždy výnimku z DPH.

Pre pozemky, budovy a byty však existuje povinnosť platiť ročnú daň z nehnuteľností