Zabezpečenie právneho poradenstva prostredníctvom partnerských advokátskych kancelárií

  • pri prevode obchodných podielov

  • pri predaji, kúpe podnikov a ich častí

  • pri zlúčení alebo splynutí spoločností

  • pri rozdelení spoločností

  • pri príprave podkladov pre rozhodnutia orgánov spoločností

  • pri realizácii zmluvných vz»ahov

  • v pracovnoprávnych veciach

  • v oblasti pravidelného informovania o zmenách právnej úpravy týkajúcej sa činnosti spoločností