Činnosť spoločnosti

 • prijímanie mandátu pre správu a zastúpenie spoločnosti

 • zabezpečenie pozvánok na valné zhromaždenie spoločností a organizačné zabezpečenie priebehu valných zhromaždení

 • vedenie korešpondencie, notifikácia o prijatí písomností, preposielanie pošty, využívanie telefónneho a faxového čísla, mail - box

 • zabezpečenie prekladov a tlmočenia

 • komplexné administratívne služby

 • zabezpečenie správy archívu, registratúry

 • zabezpečenie :
  - daňového a účtovného poradenstva
  - zastupovania v daňovom konaní
  - vedenia účtovníctva
  - vedenia mzdovej agendy
  - auditu podľa požiadaviek spoločnosti

 • správa inkasných a platobných operácií

 • poradenstvo a asistencia vo vzťahoch s finančnými inštitúciami

 • vyhľadávanie investičných príležitostí

 • zabezpečovanie marketingových činností